FORMA A OBSAH MATURITNÍ PRÁCE ZE ZSV - PSYCHOLOGIE

1. Obecné informace
2. Hodnocení maturitní práce
3. Formální stránka maturitní práce
4. Obsahová stránka maturitní práce

1. OBECNÉ INFORMACE
TÉMA maturitní práce si student/studentka zvolí po dohodě s vyučujícím.

DO KONCE ZÁŘÍ musí mít student/studentka vybrané téma schválené vedoucím práce, se kterým po dobu tvorby maturitní práce konzultuje: cíl, podobu, vývoj tématu, odbornou literaturu aj. Konečné znění a podoba tématu je v kompetenci vedoucího práce.

DO KONCE ŘÍJNA odevzdá student / studentka STRUČNOU ANOTACI (krátké shrnutí práce: předpoklady, hypotézy, myšlenky, cíl). Dále vedoucí maturitní práce stanoví harmonogram konzultací, který musí být dodržován (4 konzultace k písemné práci a 1 k powerpointové prezentaci).

ROZSAH práce minimálně 15, maximálně 20 normostran (tj. 1800 znaků vlastního textu na stránce). Pozn. přílohy, citace, seznam literatury a poznámky pod čarou se nezapočítávají do celkového rozsahu.

ODEVZDÁNÍ PRÁCE proběhne ve dvou fázích: před Vánocemi (19.12.2014) student/studentka odevzdá první část práce (minimálně 6 normostran); do konce března (31.3.2015) odevzdá student/studentka kompletní práci. Pokud se tak nestane, student/studentka nebude připuštěn/a k maturitní zkoušce. Nejpozději do 3 týdnů od tohoto data vedoucí maturitní práce i její oponent vyhotoví posudky, které studentům předají.
 

Požadavkem kladeným na maturanty z psychologie je také PÍSEMNÁ PRÁCE ověřující znalosti z psychologie v rozsahu doporučené literatury a seminářů. Tato práce se píše v ohlášeném termínu v březnu. Student/studentka obstojí tehdy, dosáhne-li 60% ÚSPĚŠNOSTI. Student/studentka bude PODLE DOSAŽENÉ ÚSPĚŠNOSTI HODNOCEN/A ZNÁMKOU, která bude zahrnuta do klasifikace semináře z psychologie za 2. pololetí 6. ročníku. Jestliže student/ studentka nedosáhne požadovaných 60%, nebude připuštěn/a k maturitě.

 

HODNOCENÍ MATURITNÍ PRÁCE


STUDENT/KA BUDE HODNOCEN/A:
* z písemné části, které provede vedoucí práce a oponent ve formě posudků
* z obsahových a formálních požadavků kladených na maturitní práci (viz níže)
* za dodržování stanovených termínů a aktivní spolupráci s vedoucím práce

Student/studentka odevzdá maturitní práci v tištěné i elektronické podobě (na CD).
Hodnotitel/hodnotitelé navrhnou známku a připustí/nepřipustí práci k ústní obhajobě.
Výsledná známka je kombinací známky z písemné práce a obhajoby.
V případě neúspěchu u ústní obhajoby je zkouška celkově hodnocena jako nedostatečná.


FORMÁLNÍ STRÁNKA MATURITNÍ PRÁCE

ÚVODNÍ STRANA
* téma práce; jméno a příjmení; předmět; třída; datum odevzdání; logo školy

OBSAH
* názvy jednotlivých kapitol řadit pod sebe, uvádět rozmezí stran
(př. Vývoj dítěte v předškolním věku …………………………………………………………… 4-7)
* členit kapitoly a podkapitoly
(př. 1. Ohrožení psychického vývoje; 1.1 Zanedbávání atd.)
* číslo strany v zápatí stránky (práce se čísluje od druhé strany)
 

ÚVOD
* stručné seznámení s tématem (O čem píšete? Co tím sledujete? K čemu chcete dospět?)
* čestné prohlášení (většinou ve znění: Čestně prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval sám/ sama za použití uvedené literatury.) + vlastnoruční podpis

TEXT
* přehledně strukturovat
* odkazovat, značit citace

ZÁVĚR
* zhodnocení práce (K čemu jste dospěli? Analýza hlavní myšlenky/ řešení/ výstup…)
* dodržovat citační normu; zaručeným pomocníkem je www.infogram.cz, popř. www.citace.com

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
* součástí práce mohou být fotografie, ilustrace, dotazníky, dokumenty, grafy aj. (Každá příloha má v práci svou funkci a koresponduje s jednotlivými kapitolami.)
* i zde uvádíme zdroje

OBSAHOVÁ STRÁNKA MATURITNÍ PRÁCE

1. PÍSEMNÁ ČÁST:
Student/ studentka ve své práci:

* vymezí a definuje zvolené téma (definuje základní pojmy, orientuje se v kontextu)
* prokáže schopnost strukturovaného myšlení (argumentace, vyvozování závěru)
* aplikuje nastudované poznatky
* interpretuje problematizovaný jev
* prokáže schopnost práce s odbornou literaturou (odkazy, citace, parafráze, interpretace)
* kriticky zhodnotí téma (prameny, oddělení nepodstatného od stěžejního)

Práce by měla mít podobu odborného pojednání (např. výklad, komparace, esej atp.). Stylistická a pravopisná podoba práce odpovídá maturitní úrovni.
Student/ studentka obdrží dva posudky (od vedoucího práce a oponenta).

2. ÚSTNÍ ČÁST
Student/ studentka u maturitní zkoušky:

* představí podobu a přínos své maturitní práce, hodnotí průběh tvorby práce a její přínos (cca 10 minut), to vše s powerpointovou prezentací, kterou sám připraví
* věcně reaguje na oba posudky, reaguje na dotazy během obhajoby, prokáže znalost tématu (cca 10 minut)
* prokáže schopnost poučené diskuse a souvislého projevu