MATURITNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD

OBECNÉ INFORMACE

Téma maturitní práce si student/studentka zvolí po dohodě s  vyučujícím předmětu ZSV (Mgr.Šárka Coufalíková – sociologie, psychologie;  Mgr. Tomáš Friedel - právo, politologie, Mgr. Filip Härtel – ekonomie, filosofie, náboženství).

Do konce září musí mít student/studentka vybrané téma schválené vedoucím práce, se kterým po dobu tvorby maturitní práce konzultuje: cíl, podobu, vývoj tématu, odbornou literaturu aj. Konečné znění a podoba tématu je v kompetenci vedoucího práce.

do konce října odevzdá student / studentka stručnou anotaci (krátké shrnutí práce:  předpoklady, hypotézy, myšlenky, cíl). Dále vedoucí maturitní práce stanoví harmonogram konzultací, který musí být dodržován (4 konzultace k písemné práci a 1 k powerpointové prezentaci).

 

ROZSAH práce minimálně 15, maximálně 20 normostran (tj. 1800 znaků vlastního textu na stránce). Pozn. přílohy, citace, seznam literatury a poznámky pod čarou se nezapočítávají do celkového rozsahu.

 

ODEVZDÁNÍ PRÁCE proběhne ve dvou fázích: před Vánocemi (21.12.2016) student/studentka odevzdá první část práce (minimálně 6 normostran); do konce března (do pátku 31.3.2017!) odevzdá student/studentka kompletní práci. Pokud se tak nestane, student/studentka nebude připuštěn/a k maturitní zkoušce. Nejpozději do 3 týdnů od tohoto data vedoucí maturitní práce i její oponent vyhotoví posudky, které studentům předají.

.