POLITOLOGIE

 

Doporučená literatura ke studiu:

 

o David, R.: Politologie. Olomouc,  2005

o Köhlerová, T., Moudrý, M.: Občanský a společenskovědní základ – Politologie, člověk v mezinárodním prostředí. COMPUTER MEDIA, 2012

o Šil, P., Karolová, J. : Člověk jako občan a světoobčan – Politologie, právo a mezinárodní vztahy pro střední školy, Nakladatelství Olomouc, 2008

 

Doplňující a rozšiřující literatura ke studiu:

 

o Blackwell, B.: Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Barrister Principál, 2003

o Dahl, R.: O demokracii. Průvodce pro občany. Victoria publishing, 2001

o Dvořák, J.: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktik, 2008 (aktualizováno podle požadavků nové maturity)

o Eichler, B. a kol.: Základy společenských věd II - Státoprávní teorie, ekonomie a ekonomika, logika. SPN, 2008

o Heywood, A.: Politické ideologie. Eurolex Bohemia, 2005

o Jirásková, V.: Občan v demokratické společnosti. SLON, 2007

o Kohák, E.:  Průvodce po demokracii. SLON, 2002

o Kunc, J., Pinc, Z.: Demokracie a ústavnost. Karolinum, 1996

o Křížkovský, L., Adamová, K.: Politologie: stručný přehled. Čechos, 1991

o Listina základních práv a svobod

o Mičienka, M.: Příruční slovník občana. SLON, 2003 

o Nálevka, V.: Světová politika ve 2O.století I a II. Aleš Skřivan, 2005

o Pešková, J.: Základy společenských věd: Péče o obec (O polis).  Eurolex Bohemia, 2005

o Říhová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Portál, 2006

o Říhová, B.: Úvod do současné politologie. Portál, 2012

o Scruton, R.: Slovník politického myšlení. Atlantis, 1990

o Ústava ČR

o Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Libri, 2010